.

תקנון האתר, מדיניות פרטיות ותנאי שימושמאחר שהגוף (עסק, תאגיד, חברה וכד') בטר אקספיריאנס בע"מ (להלן "החברה"), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את התקנון ומדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

מטרת המדיניות והתקנון להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 

1. תנאי תשלום

שכר הלימוד ישולם בכרטיס אשראי או שיקים (עד 12 תשלומים) או בהעברה בנקאית בתשלום אחד והכול טרם תחילת הקורס. המחירים כוללים מע"מ.


2. תנאי ביטול עסקה (הקורס)

2.1. הלקוח רשאי לבטל הרישום לקורס בתוך 14 יום ממועד תחילת הקורס (להלן: "מועד התקשרות"), לפי המאוחר ובתנאי שהודעת הביטול כאמור ניתנה לכל הפחות יומיים שאינם ימי מנוחה טרם המועד האמור לתחילת ההכשרה וזאת באמצעות הודעה בכתב בצירוף שם ומספר תעודת הזהות של הלקוח/ה וזאת לתיבת הדואר האלקטרוני: Office@bex.org.il או הודעת ביטול במקום המיועד לכך באתר האינטרנט של החברה או הודעה בדואר רשום או הודעה בע"פ בטלפון בצירוף פרטי אמצעי התשלום. אי הגעה להכשרה או לשיעורים לא תיחשב כהודעת ביטול. יתכן והודעת ביטול לימודים תגרור חסימת התלמיד מכניסה ו/או צפייה במערכות החברה.

2.2. הודעת ביטול שתימסר בחלוף התקופה בס׳ 2.1 ועד חלוף 14 ימים שלאחר תחילת ההכשרה לא תחייב את הלקוח בתשלום שכר הלימוד. הודעת ביטול שתימסר בחלוף 14 ימים ועד חלוף 21 ימים שלאחר תחילת ההכשרה תחייב את הלקוח בתשלום 50% משכר הלימוד. ביטול לאחר 21 ימים מתחילת ההכשרה יחייב תשלום מלוא שכר הלימוד.


3. מובהר כי קורסים נפתחים בכל עת. על כן, הרשמה לקורס המתחיל בימים הסמוכים למועד עלולה לפגוע בזכותך לבטלו, הכול על אחריות התלמיד.


4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1 החומרים הנכללים במסלול הלימודים ו/או הקשורים אליו (לרבות באתרי החברה), מהווים קניינה הרוחני של החברה, הינם בבעלותה הבלעדית ואין לעשות בהם כל שימוש אלא אם ניתן אישור החברה לכך בכתב ומראש.

4.2. החברה שומרת לזכותה לעשות שימוש בתוצרי התלמידים (לרבות עבודות הגשה, תרגילים ופרוייקטים) המבוצעים במסגרת הלימודים, בהציגם באתרי החברה ובערוציה, וייתכן וישמשו למטרות שיווקיות.

4.3 התלמיד/הלקוח מצהיר ומאשר שידוע לו שמתקני החברה והשיעורים (לרבות כל מפגשי הזום) מצולמים והוא מאשר מראש לחברה לעשות שימוש בחומר המצולם לצרכיה לרבות צרכים שיווקיים.


5. התנהלות במסגרת הלימודים

5.1 במסגרת הלימודים, התלמיד יקבל גישה למערכת הלמידה, הכוללת שם משתמש וסיסמה אישיים אשר השימוש בהם יהיה תחת אחריותו האישית בלבד. אין לשתף את פרטי הגישה האישיים הנ״ל, אין להעבירם לאדם אחר ואין להיכנס למערכת תחת פרטיו האישיים של אדם אחר. ידוע לי כי המערכת מאתרת מקרים שכאלה לפי כתובות IP ובמידה וימצא כי תלמיד שיתף את פרטי הגישה האישיים הנ״ל, יחסם מיד והינו חשוף לתביעה. במידה ונודע לך על שימוש חשוד במייל האישי שלך, הינך מתחייב להודיע למשרדנו במייל: Office@bex.org.il. ההגנה על פרטיך האישיים הם באחריותך בלבד.

5.2 התלמיד/הלקוח מתחייב לשמור על כללי התנהגות ושפה נאותה, הן במהלך השיעורים והן במסגרת השיח ברשתות החברתיות.

5.3 ידוע לתלמיד/לקוח שאין לפנות ישירות למרצים (חלף תיבת השאלות שבאתר) אלא בתיאום עם משרד החברה. ניתן להעלות שאלות הקשורות לחומר הנלמד במהלך השיעור הפרונטלי או בתיבת השאלות שבאתר. שאלות אישיות שאינן קשורות לחומר הלימודי, ניתן להפנות לתמיכה במייל: Support@bex.org.il.

5.4 ידוע לתלמיד/לקוח, כי תנאי לקבלת תעודה הינו נוכחות בלפחות 80% מן מהשיעורים וקבלת ציון עובר בכל המטלות.

5.5 כל העצות הניתנות במסגרת תוכנית ההכשרה הן בגדר המלצה בלבד ואין החברה לוקחת אחריות על ההשלכות של אופן יישומן על ידי התלמיד והתוצאות הנלוות.

5.6 במהלך הלימודים התלמידים יקבלו המלצות על שימוש בתוכנות (תוכנות גרפיות, תוספי דפדפן וכיוב׳). אין החברה אחראית להשלכות השימוש בתוכנות, או לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בהן. כל תלמיד אחראי להגנה על האמצעים הטכנולוגיים שברשותו.

5.7 במסגרת הלימודים, אנו עושים את מירב המאמצים לתת הטבות לתלמידים כגון שימוש חינמי בגרסת סטודנט בתוכנות הנלמדות. יחד עם זאת, אין ביכולתנו להתחייב למודל החינמי של התוכנות והתשלום עבורן נתון לשליטה של אותה החברה. כמו כן, ייתכן שאותן תוכנות יבצעו שינויים וחידושים, אני שואפים לעידכון תמידי של תוכנית הלימודים אך אין ביכולתנו להתחייב להלימה מלאה בין החומר הנלמד לתוכנות במצבן העדכני. במידה ותוכנה תשנה את הגדרותיה ותדרוש תשלום עבור השימוש, אין החברה אחראית על כך ותשלום זה יהיה על התלמיד עצמו.

5.8 אין החברה מתחייבת במציאת עבודה למי מתלמידיה. הסיוע לתלמידים במציאת עבודה יעשה מרצון טוב ושאיפה להצלחת בוגרינו בהשתלבותם בתעשייה.

5.9 החל מיום מפגש הסיום של הלימודים (שתאריכו יכול להשתנות מעת לעת בהתאם למועדים, חגים וכוח עליון), תמה ההתקשרות בין החברה לתלמידיה. במידה ותלמיד יבקש שירותים נוספים בתקופה זו לאחר יום סיום הלימודים, ייתכן כי יוצע השירות כמוצר נפרד (כגון, פידבק על עבודות ותוצרים, חוות דעת על קו״ח, תיק עבודות וכיוב).


6. כללי

6.1 כל מחלוקת הקשורה לתקנון/להסכם זה ו/או הנובעת ממנו תידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובהם בלבד.

6.2 התלמיד/הלקוח מצהיר ומאשר שאין לו כל מניעה מלהגיע לת"א ו/או להתדיין בבתי המשפט ת"א. ככול וישתנו הדברים ותהיה מניעה מלהתדיין בתל אביב, אודיע על כל לחברה מראש ובכתב. אי מתן הודעה כאמור תחשב כהסכמה לפיה ההצהרה בס' 2.4 לעיל נשארת בתוקף.

6.3 החברה שומרת את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, זהות המרצים ושעות ומועדי הפעילויות ההכשרה לפי שיקול דעתה הבלעדי והדבר לא יהווה הפרה של הסכם/תקנון זה או יקנה כל סעד ו/או זכות לתלמיד/ללקוח.

6.4 אי תשלום מי מן התשלומים בגין העסקה במלואו ו/או במועדו יעמיד את מלוא התמורה בגין העסקה לפירעון מידי.

6.5 התלמיד/הלקוח מאשר לחברה לפנות אליו בפניות בדיוור ישיר ובהצעות שיווקיות. ידוע לי כי אוכל בכל עת לבקש ביטול הסכמתי בפניה זו ל: Office@bex.org.il

6.6 *המידע המצוי בידי החברה לא יימסר לגורמים שלישיים אלא ע"פ דין ו/או לפי צו בית משפט ו/או מכוח רגולציה, בין קיימת ובין עתידית וכן לשותפים עסקיים והכול בכפוף להתחייב החברה לשמירה על סודיות המידע.

6.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במתן המידע הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו וזאת בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. להסרה מהמאגר ניתן לפנות ל- Office@bex.org.il.

6.8 על אף האמור לעיל, לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי בשאלה אם (ומתי) לפתוח את הקורס לפי כמות המשתתפים.

(*בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים: ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע: הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני: החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו).

 

7. Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

8. פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

9. אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

10. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל דוא"ל: office@bex.org.il

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

 

11. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

12. תנאי שימוש

12.1 השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
12.2 הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
12.3 הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
12.4 הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
12.5 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
12.6 ההרשמה מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
12.7 אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
12.8 הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את הנרשמים לאתר.
12.9 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
12.10 הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
12.11 על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.